PRE-1907 DEATH INDEX
Courthouse and Microfiche records combined


Manitowoc County, Wisconsin

[ Y ]

COUNTY
SURNAME
COUNTY
FIRST NAME
COUNTY
DEATH DATE
COUNTY
RECORD

MICROFICHE
SURNAME
MICROFICHE
FIRST NAME
MICROFICHE
DEATH DATE

REMARKS


YACORSINSKI(No name)May 22 1897

YAEGERXavier M.Apr 25 1899v.6 p.176
YAEGERXavierApr 25 1899YANIKSophiaMay 04 1906YANSAugustFeb 28 1901

YARAAdalbertJun 20 1879v.2 p.67
YARAAdelbertJun 20 1879

YASPERSMagdalenOct ?? 1882v.3 p.102
YASPERSMagdolin??? ?? ????

YEGODZINSKIPeterFeb 08 1898v.6 p.39
Same
YELMENEJuliaJun 06 1894v.4 p.224
Same
YERICKWOCLenardApr 30 1903v.7 p.173


YESFESKE(Baby)Apr 24 1903v.7 p.173
YIENGMinnieMay 02 1907

YIREKOWECLeonhMay 02 1903v.7 p.148
YJOURAMaryMar 19 1904
See Youra


YLHYZVeronicaMay 04 1900

YOCORSINSKY(no name)??? ?? ????v.5 p.53


YOHANEKJ.Jun 10 1902v.7 p.113
YOHANEKJ.Jun 10 1900

YOREPeterMar 08 1889v.3 p.224


YORKISHFranciskaJan 06 1891v.4 p.17
YOUNG(No name)Jun 09 1887

YOUNGAn.May 12 1906v.8 p.43

YOUNGHenryFeb 10 1886v.3 p.174
Same
YOUNGPeterMay 22 1871v.1 p.114
Same
YOURAMaryMar 19 1904v.7 p.229

See Yjoura


YOVEPeterMar 08 1887YRVELLE(No name)Jan 09 1901

YUNGMinnieMay 02 1907v.8 p.139
YUNGBLUTChristophJun 10 1880

YUNKERHenryApr 21 1898v.6 p.58
Same
YURANEKMaryMay 25 1893v.4 p.148
YUVANEKMaryMay 23 1893