INDEX TO PLAT MAPS FOR 1872, 1878 AND 1893

Town 17 N. - SCHLESWIG TWP. - Range 21 E.

               [ A ]                  

   1872          1878          1893
Name & Section    Name & Section    Name & Section 

A.:           ANHALT:         AMMAN:
J...........7      G............34     Theo........30
ABEL:          ARNOLD:         ANHALT:
D...........13     C............32     John........34
ALBELE         C & Co.......16     ARNOLD:
?...........3      P............32     ?...........16
ANHALT:         AXEL:          C.P.........32
W...........34     M............3,4    Christ......32
ARNOLD:                     F...........36
A...........10                 Jacob.......32,33     
C...........32                 Phil, Jr....29     
P...........32                 ASMUS:      
P.& C.......16                 C...........19
AXEL:                      AXEL:
M...........3,4                 Mrs.........3,4    
                  

[ B ] 1872 1878 1893 B: BACKHAUS: B: H...........34 C...........19,30 E., Jr......19 BALZ: BALZ: BACKHAUS: J...........4 J...........4 Christ......19 N...........4 BARTELS: Christian...30 BARTH: Mrs.........29 BALTZ: J...........19,20 BARTH: N...........4 BECKER: J...........20,19 BARTH: J........12,13,28 BATZ: Jno.........20 BELITZ: N...........4 John........19 & Co........30 BECHER: BERG: H.F.........30,31 J...........12 Aug.........19 BERG: BECKER: E., Jr......19 E...........19 J...........12,13 BERTH: BERSCHER: BELITZ: J...........13,14 J...........26 H.F.........30 BEST: BEST: H.F. Est....31 Chas........32 P...........32 BERG: G...........35 BLIEVERNICHT: E...........19 BOEGE: J...........12 BEST: J...........31 BLOCKE: Mrs.........32 Jacob, Jr...30 J...........10 C...........32 Jno.........4 BOEGE: BLIEVERNICHT: BOESSELAGER: J...........4,5 J...........12 D...........20 BOEGELAGER: BLOCK: BOJE: D...........20 J...........10 H...........7 BOURKE: BOEGE: BORMANN: J...........3 J...........4,5 F...........34 BROCKERT: BOESELAGER: BOUG: J...........7 D...........20 A...........35 BROCKMAN: BOGE: BROCKERT: J...........27,28 J...........7 Fritz.......8 BROOKS: BROCKERT: BUCHHOLZ: B.L.........24 J...........7 Joseph......19 D.L.........8,9, BRUST: BUCKLEY: 13,14,17,18, ?...........33 Wm..........3 25,34,35,36 BUNGE: BUETTNER: BRUSS: C...........22 Henry.......6 A...........33 BURKHARD: BUNGE: BUNGE: M...........20 B...........4 C...........22 BURKHARDT: Christ......22 BURKHARD: M...........19 BURKHARDT: M...........19,20 BURMAEHLEN: J...........25 BURKHARDT: P...........18 M...........19,20 C...........29 BYRNE: BURMAHLEN: BURMAHLEN: M...........17 Jno.........18 P...........18 BYRNE: Hugh........17

[ C ] 1872 1878 1893 CAINE: CAINE: C: M...........26 M...........26 A...........35 CASPER: CASPER: CAIN: C...........4 C...........4 Martin......26 CHRISTEL: CHRISTEL: CASPER: R...........4 N...........9 Christ......4 W...........9 R...........4 Jos.........4 COLE: COLE: CHRISTEL: G.C.........22,24 G...........22,36 R...........4 G.T.........22 Geo......14,15,20, Wm..........9 CONNER: 21,24,25 COLE: C.O.........21 COLLIN: Geo. C......15,22,35 T.O.........5,17,20 C...........5 George C....24 CONNER: COLLIN: T...........17,20 C...........5 CONNOR: Thomas, Jr..17,20

[ D ] 1872 1878 1893 DAVIS: DANIEL: D: S...........34 F...........34 A...........28 DEDERING: DANKE: H...........14,23 H...........8 R...........6 DAVIES: DEFORTH: DEDERING: T.J.........12 ?...........29 H...........8,17 DEDERING: H...........32 DEFORTH: H...........17 P...........32,33 H., Jr......32 DEFORTH: DONATH: H., Sr......29,32 H...........29 A...........34 P...........32,33 DEHN: F...........31 DONATH: A...........28 DUCKWITZ: A...........34 DERHEIMER: W...........9 F...........31 H...........34 DURWACHTER: DRAKE: DICKMANN: C...........19 W...........23 Henry.......10,11 J...........19 DUERRWAECHTER: DONATH: W...........18 W...........18 Aug.........34 DURWACHTER: F...........31 C...........19 DRAKE: Wm..........23 DUECKER: H.W.........14,23 P...........30 DUERRWAECHTER: Ch..........19 Wm. J.......18 DUERWAECHTER: C...........19

[ E ] 1872 1878 1893 ECKE: EICHERT: ELMEGREEN: C...........36 C...........17 Aug.........5 ELMEGREEN: ELMEGREEN: ENGEL: A...........5 A...........5 F...........20 ENGLES: EVETSON: H...........3 O...........1

[ F ] 1872 1878 1893 FARDY: FARDY: FARDY: G...........7 John........7,8 John........7,8 J...........7 FAUST: FAUST: FAUST: J...........31 Jacob.......31 J...........31 FEILE: FECHTER: FEILE: C...........19 C...........31 C...........19 M...........20 FEILE: FELDT: FELD: M...........19,20 D...........16 D...........16 FELDT: FISCHER: FISCHER: D...........16 C...........10,15 C...........10,15 FISCHER: H...........2 H...........1,2 A...........15 FISHER: FLUHR: Albert......10 H...........1 F...........5 H...........1,2 FLESCHMAN: P...........5 FLUHR: H...........3 FRAENZEL: F...........5 FLUHR: A...........3,4 Phil........5,6 F...........5 FRANZEL: FRANZEL: FRANZEL: R...........5 A...........4 A...........3,4 FROMMING: Anton.......3 FROMMING: A...........19 FROMING: A...........19 Aug.........7

[ G ] 1872 1878 1893 G: G: GAW: H...........30 G...........31 H...........6 GERLACH: GAERBING: GENSCH: J...........35 A...........20 F...........12 GLOCH: GAU: Fred........2 A...........35 F...........6 GERLACH: GRAF: GENSCH: John........35 C...........17,20 F...........2 GLOCK: GRANT: GERLACH: A...........35 E.W.........29 J...........35 F...........33 GRAU: GLOCK: GOERES: F...........6 A...........35 Henry.......30 GRIEBNOU: F...........33 GOETTINGER: F...........7 GOEDECKE: J...........30 GUERBING: F...........21 GRABS: A...........20 GRAF: Wm..........20 GUNDY: C...........17,20 GRAF: J...........26 GRANT: C...........17,20 GUTHEIL: E.W.........29 GREVE: Bro.........29 GUNDE: Bros........30 F.R.........29 J...........26 Wm..........30,31 GUTHEIL: GRIEBENOW: & Bro.......29 F...........19,30 GRUHLE: H...........28 GUETHEIL: Bros........29 GUETZLOW: W...........23

[ H ] 1872 1878 1893 H: H: H: ?...........35 ?...........6 A...........29 J...........30 HANSKE: J...........35 HAHRECHT: C...........19 HAENEL: J...........28 E...........20 A...........30 HALLENSTEINER: HANSKI: HANSEN: S...........34 J...........30 C...........31 HANSKE: HANSMANN: HANSKE: ?...........30 C...........26 Mrs.........30 C...........19 HAPPEL: C...........19 F...........20 G...........34 Chas........30 HANSMAN: HARBECHT: Ernst.......20 C...........26 J...........28,33 HANSMANN: HARBRECHT: HARBRECHT: Christian...26 J...........33,34 J...........34 HAPPEL: HARDY: HARTMAN: C...........29 J...........8 J...........4 HARBRECHT: HARTER: P...........4 Louis....28,33,34 H...........12 HARTMANN: HARTMANN: HARTMAN: J...........10 P...........10 P...........4 HEDLER: P., Jr......4 T...........4 F...........29 R., Jr......4 HAYSEN: HEIDEMANN: HECKER: and Jensen..26 E...........24 Jos.........1,2 HEIDEMAN: W...........23 HEIDEMANN: E...........23,24 HEINKE: Wm..........23,24 HEIDLER: C...........25,36 HEINS: F...........29 HEINSER: C...........30 HEINKE: J...........2 HEINZ: C...........25 HENNING: Chas........35 HEINS: C...........3 HEMELSPACH: C...........30 HIMMELSBACH: Jos.........11 HEINZ: ?...........11 HENNINGS: C...........19 HIPKE: Ch..........3 HINGSBURY: L...........6 B...........27 HOFFMEISTER: HIPKE: A...........34 J...........6 HUNGSBERG: HOFFMEISTER: B...........27 ?...........34 HOPPEL: J...........34

[ I ] 1872 1878 1893 THERE ARE NO I's IBELE: IBE: A...........3 Chas........10

[ J ] 1872 1878 1893 JUNO: JENSEN: JASCHOP: J.B.........5 Mrs.........26 A...........30 JOCHMANN: H...........30 G...........18 JOCHMANN: T...........18 G...........18 JOENS: T...........18 C...........7

[ K ] 1872 1878 1893 KAISER: KAEMMERER: K: P...........35 J...........13,24 C...........36 KAMMERER: KAISER: G...........34 J...........13,24 P...........35 KAISER: KARSTEN: KARSTEN: P...........26 D...........28,33 J...........28 Peter.......35 KIRCHERT: KARSTENS: KAPLICK: W...........36 D...........36 C...........3 KLAIBER: KATRIK: F...........11 J...........16 W...........36 KASTEN: KLEMME: KATZEMEIER: John........28 A...........11,14 F...........32 KATTREY: KLETZIEN: KELLER: D...........35 A...........1 J...........30 KATZMEIER: C...........1,12 KERCHERT: A...........29 KLOPPENBURG: W...........36 KAZMEIER: H...........20 KLAUCK: A...........32 KNOFF: J...........30 KEMMERER: C...........34 KLEMME: Jno.........13,24 KRATZENEYER: A...........11,14 KIRCHER: F...........32 KLETZIEN: C...........36 KREIMAN: A...........1 KLAUK: J...........7,8 W...........12 John........30 KREIRMAN: KNOPP: KLEIN: H...........6 G...........34 Jos.........31 KRIEGER: KOINKE: KLEMME: A...........29 A...........19 Anton.......11 KROSTAG: KREIMANN: Henry.......11,14 A...........6 H...........6 KLETZIN: J...........8 A...........1 W...........7 KNOPF: KRIEGER: Geo.........34 A...........29 KOESER: KROSTAG: Carl........25 A...........6 Louis.......25 KRUEGER: KREIMANN: F...........25 Edward......8 KUESTER: Henry.......6 C...........25 Herman......6 Wm..........7 KRIEGER: Augusta.....27 F...........25,36 KROSTAG: A...........6 KUESTER: Chas........25 KUNZ: Wm..........28

[ L ] 1872 1878 1893 LANDAU: LANDAU: L: L...........13 L...........13 A...........15 LAUR: LAUX: J...........33 J...........3 D...........36 LANDAU: LAUX: LINDERMANN: Leon........13,24 D...........36 A...........29 LANDUA: LEIB: LOOS: L...........13 J...........25 J...........13,32 LAUN: LIEMKE: M...........8,16 Henry.......34,35 C...........16 LUDKE: LAUX: LIESINGER: A...........11 D...........34 H...........16 LUELOFF: D...........36 LINDEMAN: G........10,11,16 D., Jr......34 C...........30 L......9,10,11,16 LINDERMANN: D...........30 LYMAN: A...........29 LINDMAN: A.P...23,26,27,35 LOOS: A...........29 Jno......13,14,32 G...........29 Mathi.......16 LOOS: LUEDTKE: J...........13 Fred........11 M...........8 Henry.......18 LOOSE: LUELOFF: J...........32 Ed..........15 M...........16 F...........11 LUDKE: G...........11 A...........11 Herman....9,10,16 LULOFF: LUETOFF: C...........10,11 A...........16 G...........16 LUHMAN: L.... ...9,10,11 F.S.........31 LYMAN: A.P..... 23,26,27

[ M ] 1872 1878 1893 M: MAAS: M: C...........16 J...........1 Mrs.........28 F...........35 MAHLOCH: J...........33 P...........28 J...........21 MAAS: MATTES: MATTES: Jos.........1 P...........21 P.H.........21 MAHLOCH: Ph..........21 Peter.......21 Jacob.......21 W...........27 W...........27 MARQUARDT: MAURER: MAURER: Jno.........30 F...........36 F...........36 MARX: G...........36 G...........36 Peter.......34 J...........25 J...........25 MATTES: MCCARTY: MCCARTHY: Peter.......21 D...........22 D...........22 Ph..........21 J...........22 MEINECKE: Wm..........27 MEISELWITZ: G...........29 MAURER: W...........19 MEISELWITZ: Christ......25 MEYER: W...........19 F........12,14,36 G...........27 MEYER: Jno.........36 J...........1 J...........1 MEGGERS: MICHLER: MICHLER: Henry.......6 J...........19 J...........19 MEINER: MUELLER: MUELLER: Peter.......30 C.H.........33 G.H.........33 MEISELWITZ: H...........6 J.N.........13 Wm..........19 J...........31 P...........34 MENNE: M...........30 P. & J......29 Henry.......36 MUENCH: MUENCH: MERTENS: A...........29 A...........29 Mrs.........30 MULLER: MULLER: MESCH: C...........16 A...........6 A...........30 J...........13 C...........16 MEYER: J.N.........12 J...........30,31 Jno.........1 MULOCH: J.N.........12 Wm..........30 J...........21 M...........30 MILLER: MUMM: Jacob.......13 P...........28,29 Peter.......12,13 MOELLER: A...........6 MUELLER: H.G.........30 Matthew.....30 R...........30 MULLER: John J......31

[ N ] 1872 1878 1893 NEILSON: NEELSON: N: E...........1 H...........1 F...........10,11 NINMER: NEIMANN: NEUMANN: F...........10 W...........9 Wm..........9 NEUMANN: NIELSON: F...........33 E.O.........2 NINMER: Halvor......1 C...........8 NINMER: F...........10 A...........10 J...........8 Chas........8 NISIUS: Julius......5,8 Nic.........13

[ O ] 1872 1878 1893 OEHLHOF: OEHLOF: OELHOF: W...........3,10 W...........3,10 Wm., Jr.....3,10 OESAU: OESAU: WM., Sr.....3,10 J...........7 T...........7 OESAU: OHLEMOZT: OHLEMOTZ: A...........7 ?...........25 C...........25 T...........7 OLSEN: OLSEN: OHLEMOTZ: R.F.........1 O...........2 Louis.......25 OLSON: OLSON: OLSON: O...........2 C...........1 H...........2 E...........2 W...........1

[ P ] 1872 1878 1893 PAGET: PAGEL: PAGEL: F...........28,29 F...........28,29 Fred........28,29 PAUL: PAUL: Robert......28,33 C...........10,11 C...........11 PATZOLT: G...........2 G.........2,10,11 Gustav......34 PICKERUHN: PETZOLT: PAUL: C...........17 G...........34 Christ......11 PINGEL: PICKERUHN: G...........2 H...........28 C...........17 PERSCHKE: J...........28 PINGEL: Chas........22,28 PLAGEMAN: H...........28 PFEIFER: F...........11 J...........21,28 Jno.........17 PHILIPS: Peter.......25 PINGEL: Joachim.....28 PINKRUHN: Chas........17 PINSEL: Jno.........20,21 PRUETER: H...........22 PRUTER: Carl........21

[ Q ] 1872 1878 1893 QUANTE: QUANTE: QUANTE: A...........9,10 A...........9,10 A...........9,10 QUINN: J...........18 M...........17

[ R ] 1872 1878 1893 R: R: RADES: J...........29 J...........29 Wm..........20 RADES: RADES: RAMMINGER: G...........19 J...........19 C...........32,33 W...........20 W...........19,20 RAQUET: RARUMIN: RAMMING: F...........32 C...........32 C...........32 Franz.......33 RATHMANN: RAMMINGER: REICHERT: J...........16 C...........33 Geo.........27,35 REGAN: RAQUEL: Jacob.......27 F...........6 F...........33 V...........35 REHSBURG: RATHMANN: REICHWALD: L...........11 J...........16 C...........9 REICHERT: REDLICH: REICHWALDT: J...........27 C...........14 C...........16 V...........35 REE: Jno.........3 REIDT: F...........6 REIMERS: G...........1 REICHERT: H., Jr......7 P...........7 V...........35 H., Sr......9 REIMERS: REICHETT: Hans........17 H...........17 J...........27 REIN: REINHOLD: REICHWALD: Robert G....36 C...........6,7,8 C...........9,16 REINHOLD: RICHWALD: REIMERS: Wm..........7,8 C...........9 H...........17 REOHN: ROCH: REIMS: Detlif......7 H...........6 H...........9 ROEHL: RODLICH: REINHOLD: Ch..........3 C...........14 C...........7,8 ROH: ROSENBAAR: RITZ: H...........6 J...........21 J...........6 ROLOFF: RUGUET: ROEH: Mrs.........30 F...........33 H...........6,7 ROSENBAUER: RUH: ROEHL: John........21 R...........9 M...........3 RUH: RUMINGER: ROESLER: Adam........8 G...........33 C...........13,14 RUPPENTHAL: ROSENBAUER: J...........29 J...........21 ROURKE: J...........3 RUCTER: J...........7 RUHE: R...........9

[ S ] 1872 1878 1893 S: S: S: J...........30,33 H...........34 A...........35 O...........35 SALZMANN: L...........10 P...........17 G...........14 SALZMANN: SALZMAN: SCHAD: Ed..........14 C...........14 A...........12,13 SANDEL: SCHAD: F...........12 A...........16 A...........12,13 SCHAEFER: SCHAD: F...........12 H...........34 A., Sr......12 SCHILLING: SCHILLING: Anton, Jr...12 P...........18 Mrs.........17,18 SCHAEFER: SCHLEINES: H...........17 H...........34 J...........25 SCHLEINES: SCHILLING: SCHMIDT: J...........25,26 Christine...17,18 C...........11 SCHMIDT: Henry.......17 J...........6 A...........20 SCHLEINER: SCHNEIDER: C...........11 John........25,26 F...........23 J...........6 SCHLEINES: SCHNELL: SCHNELL: Henry.......36 H...........5 A...........4 SCHLEUNES: W...........4 SCHROEDER: A...........35 SCHULZ: A...........5 SCHNEIDER: A...........23 SCHULZ: F...........26 C...........11 Mrs.........9 John........33 O...........9 A...........23 SCHNELL: SCHUMAKER: C...........11 Adam........4 M...........14 M...........8 SCHROEDER: SCHUNK: SCHWALENBERG: A...........5 & Laun......34,35 H...........36 Jno.........30 SCHUTLZ: SHUNK: SCHUBERT: J...........8 A...........35 F.W.........30 SHAHAN: SIELING: P.O.........30 J...........3 W...........29 SCHULZ: SHERER: SIEVERS: Albert......23 P...........3 C...........5 SCHUNK: SHILLING: SIEVERT: O...........35 H...........17 F...........5 SCHUTZ: SHMIDT: W...........3,10 Fred........9 A...........20 SLAEKER: SCHWALENBERG: SIEFERT: J...........28,33 H...........36 F...........5 SOEMMER: SENGLAUB: W...........3 C...........19 L.C.........26 SIEVERS: SOMMER: SIELING: ?...........5 C...........20 Wm..........29 SINNOT: SPANN: SIEVERS: F...........17 ?...........9 Claus.......5 SOMMER: G...........1 SIEVERT: C...........19,20 STANGE: G.S.........5 SPANN: P...........21 Ludwig......3 G...........1 STARK: SIMON: STAEKER: G...........28,33 G.H.........15,30 J...........28 STEINBERG: SOEMMER: STANGE: W...........27 Henry.......34,35 P...........21 STEPHENS: SPANN: STARK: ?...........35 Aug.........11 G...........28,33 STERNBEK: G...........1,9 STEIFVATTER: W...........23 SPETTEL: L...........1 STIEFVATER: Ed..........9 STEINWAND: L...........1 STALLMAN: A...........13 STOEVER: R...........33 STERNBECK: H...........30 STANGE: W...........23 STOLL: Peter.......21 STOEVER: F........20,28,29 STARK: H...........30 STRADE: Frank.......28,33 STOFFTER: F...........23 STECKER: K...........36 STRASSMANN: Wm..........28,33 STOLL: M...........16 STEPHAN: E...........28 SUHR: ?...........34 F...........20 G...........29 STERNBECK: STRADE: SULLIVAN: Wm..........23 F...........23 P...........4 STIEFVATER: STRASEMAN: T...........3 H...........1 A...........23 SWETTE: STOCKER: SUHR: J...........31 Louis.......36 G...........29 SY: STOLL: SULLIVAN: C...........3 H...........20 P...........4 Gus.........10 H.C.........28 T...........3 Henry.......28 SY: Henry C.....27,28,29 Abr.........2 STOWASS: G...........10 L...........34 STRADE: August......23 STREIBEL: A...........29 STUART: Jas.........2 STUERMER: Chas........30 SULLIVAN: Pat.........4 Thos........3 SY: Gust........10,11

[ T ] 1872 1878 1893 TEMKE: TAGGE: T: C...........6 W...........13 F...........14 THILKE: TEMKE: H...........6 C...........23 C...........6 TAGGE: THODE: THEEL: Chas........16 J...........7 W...........14 Wm., Sr.....12 TIMM: THIELKE: THEEL: F...........7 A...........14 Wm..........14 J.C.........18 C...........23 THIELKE: THODE: Chas........23 J...........7 John........13 TIMM: TIMKE: Mrs.........18 Jno., Sr....6,7 F.W.........7 TIMM: Charles.....18

[ U ] 1872 1878 1893 U: U: THERE ARE NO U'S ?........2,6,11, ?...........11 16,20,21,22,31

[ V ] 1872 1878 1893 VETMEYER: VIETMEIER: V: H...........34 H...........34 W...........9 VOGEL: VOELKER: VEITMEIER: W...........27 F...........10,11 Henry, Jr...34 VOIGT: VOGEL: Henry, Sr...34,35 F...........1 W...........27 VOELKER: VOSS: VOGT: F...........10,11 C...........15 F...........1 VOGEL: E...........15 VOIGT: Wm..........27 J...........19 F.&J.Blievernicht.12 VOIGT: W...........15 VOSS: F...........19 C...........15 Fred........1,12 E...........15 Jno.........8 J...........19,30 VOLAND: W...........15 F...........29 VOSS: Chas........15 Ernst.......15 John........19,30

[ W ] 1872 1878 1893 WAGENKNECH: W: WAGENKNECHT: W...........20 ?...........33 August C....18 WAGENKNECHT: WAGENKNECHT: Wm..........20 H...........18 A...........18 WEISECKEL: WAGNER: W...........20 B...........31 E...........27 WAHL: WEISKOPF: WAHL: C...........12 C...........30 F...........12 WEBER: Jno.........34 WEBER: H...........33 John........34 J...........33 WEISKOPF: WELKER: WEISKOPF: J...........34 Jno.........7 J...........34 WILHELM: WESLING: WHITNEY: A...........31 B...........30 S...........21 WILKE: WILKE: WILHELM: G., Jr......2 C...........2 A...........31 G., Sr......2 WITROCK: G...........33 WITTE: Henry.......30 WILKE: W...........3 WRIEDT: G...........2 WOLF: H...........8 WOLFF: J...........15,16 J...........16 WRIEDT: WRIEDT: J...........8 J...........8

[ Y ] 1872 1878 1893 THERE ARE NO Y's YANCE: THERE ARE NO Y's C...........1

[ Z ] 1872 1878 1893 ZAHNOW: ZARMSTORF: ZARMSDORF: C...........11 L...........6 L...........6 G...........10 ZASTROW: ZASTROW: ZARMZSKY: F...........25 Ferdinand...25 M...........34 ZELLER: ZERLER: ZARNSDORF: F...........30 Robert......30 L...........6 ZITTMANN: ZILLMANN: ZASTROW: W........18,27,28 Wm..........27,28,29 F...........25 ZORN: ZIMMERMANN: ZERLER: C.R.........14 Ad..........29 E...........30 F...........14 ZORN: ZILLMAN: C.R.........14,26 W...........28 Franz.......14 ZORN: F...........14 R...........14